mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

חולין דף מו -סירכא

סוגיתנו היא המקור להלכות טריפות ריאות, בעניין סירכות נאמר:

"הני תרתי אוני דסריכן להדדי - לית להו בדיקה. ולא אמרן אלא שלא כסדרן, אבל כסדרן - היינו רביתייהו."

בראשונים נחלקו האם הסיבה שסירכות פוסלות את הבהמה היא משום שהן בעצם סותמות נקב שהיה קיים בריאות וסתימה זו אינה נחשבת כסתימה טובה מספיק, שיטת רש"י:

"לית להו בדיקותא - שסירכא זו מחמת נקב היא באה."

או שהסיבה היא שהסירכא היא למעשה ריר שנוצר מחמת הלחות שבריאה וסופה להתפרק וליצור נקב בריאה, ולכן הבהמה תהיה טריפה כבר מעכשיו. מתייחסים לריאה שעומדת להיות בעלת נקב כאילו כבר מעכשיו היא מנוקבת, כך דעת התוספות (ד"ה היינו).

לפי שיטת רש"י לא מובן כיצד תועיל סתימת הסירכא, שכן הגמרא להלן אומרת שאם נעשתה הבהמה טריפה אפילו לרגע אחד, שוב אין לה היתר (חולין סח, ב):

"אמר רבה: כטרפה, מה טרפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר."

כלומר, מהרגע שחל על הבהמה שם "טריפה", שוב לא יהיה לה תקנה.

ניתן להסביר זאת על פי דברי הר"ן (בדעת רש"י), הוא מחדש שכל נקב שעתיד להיסתם לא נחשב כסימן המעיד על כך שהבהמה טריפה, זאת אף קודם שנסתם הנקב. דהיינו, כל נקב שישנה אפשרות בהמשך שהוא יסתם לחלוטין, אינו נחשב לטריפה מלכתחילה. אם כך, מובן לשיטת רש"י מדוע מועילה סתימת הנקב, שכן מעולם לא חל שם טריפה על הבהמה.

הרב ירון בן צבי