!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

שבועות דף לג – שבועת העדות בעדות קנס

הגמרא בדף לג מנסה לדייק ממקורות שונים אם חייבים קרבן שבועת העדות על כפירה בעדות שיכולה לחייב קנס. הגמרא מבארת את צדדי ההתלבטות: מצד אחד, אם יודה הנתבע – ייפטר (מדין "מודה בקנס פטור"), ונמצאת העדות חסרת ערך; מצד שני – הרי למעשה לא הודה, ולוּ העידו העדים, היו מחייבים אותו בקנס.

התוספות על אתר מקשים: מדוע לא למדה הגמרא דין זה מההלכה המקבילה בשבועת הפיקדון? במשנה לו ע"ב נאמר במפורש כי הכופר בשבועה בחיוב קנס שלו פטור מקרבן, מכיוון שלוּ הודה, היה נפטר. מדוע לא נקיש שכך הדין אף בשבועת העדות?

התוספות משיבים שיש לחלק: נתבע שכפר ונשבע, לא הפסיד את התובע ממון, שהרי גם לוּ הודה, היה פטור; כפירת העדים, לעומת זאת, הפסידה גם הפסידה, כי לוּ העידו, היו מחייבים את הנתבע בקנס. ביסוד תירוצם עומדת ההנחה שהן בשבועת הפיקדון הן בשבועת העדות היסוד המחייב אינו שבועת השקר, אלא ההפסד שהסבה הכפירה, ותפקיד השבועה הוא רק לחזק את הכפירה.

ברם, תיתכן תשובה שונה, על פי החילוק המהותי שהצענו אתמול בשיטת חכמים, שהמחייב בקרבן שבועת העדות הוא ביטול חובת העדות, המתבטאת בפועל בשבועה שאין העד יודע עדותו, ואילו בשבועת הפיקדון הדגש הוא בנזק המוסב לתובע.

מקובל בקרב האחרונים שאין אדם מחויב בתשלום קנס עד שלא פסקוהו בית דין. דעה זו מבוססת על כמה הלכות: מודה בקנס פטור, אין אדם מוריש קנס לבניו ואין תפיסה בקנסות (אמנם עיין רמב"ם הלכות עבדים פ"ח ה"ד). אם נקבל דעה זו, תיושב קושיית התוספות על נקלה על פי החילוק שהצענו אתמול. כל עוד לא נפסק בפועל בבית דין, אין חיוב הקנס קיים. לכן הכופר בו פטור מקרבן שבועת הפיקדון, שהרי לא הפסיד את חברו דבר. חובת עדות, לעומת זאת, קיימת גם קיימת, וממילא איתא לחיוב קרבן על כפירתה בשבועה.

לאמתו של דבר, ייתכן שבדיוק בעניין זה – מהו המחייב בקרבן שבועת העדות – חוקרת הגמרא בשאלתה אם דין מודה בקנס פוטר גם עדים הכופרים בידיעתם את העדות. דין "מודה בקנס פטור" מלמד שחיוב הקנס טרם נוצר, לפיכך אין כפירת העדים גורמת לתובע היזק ממשי, אלא רק מונעת ממנו רווח. אם חיוב קרבן שבועת העדות הוא משום הנזק הנגרם לתובע, אין מקום לחייבם, כשם שאיננו מחייבים נתבע שכפר ונשבע במקרה דומה. אך אם החיוב הוא על הכפירה בחובה להעיד, הרי כאמור, חיוב זה קיים גם קיים.

על הצדדים היסודיים בחקירה בדבר מוקד החיוב בשבועת העדות ובשבועת הפיקדון ראה הדף היומיומי לדף ל – מבוא לפרקי שבועת העדות ושבועת הפיקדון.

הרב ברוך וינטרוב