!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

קידושין דף עט – חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא

רב ושמואל נחלקו (עט ע"א) במקרה שאב קידש את בתו הנערה, ובאותו יום קיבלה היא עצמה קידושין מאיש אחר, מבלי שידע אחד מהם על מעשהו של השני. מאוחר יותר באותו יום בדקו ומצאו שהנערה כבר בגרה, וכעת נשאלת השאלה: האם הבגרות באה עוד בטרם הספיק אביה לקדשה – וממילא לא חלו קידושיו, והרי היא מקודשת לאיש שממנו קיבלה את הקידושין בעצמה – או שמא הבגרות באה רק לאחר קידושי האב, והרי היא מקודשת לראשון? בשאלה זו נחלקו, כאמור, רב ושמואל: רב אמר כי אנו מניחים שבגרה עוד קודם קידושי האב, ואין חוששים לקידושיו, בעוד ששמואל פוסק כי מחמת הספק יש לחשוש הן לקידושי האב הן לקידושי הבת. הגמרא מסבירה, כי מחלוקתם היא דווקא כאשר הקידושין היו בדיוק ביום בו חזקה שתבגור, דהיינו: ביום בו נשלמים שישה חודשים משנעשתה נערה.

דעותיהם של שני האמוראים נראות קשות. כאשר נודעת לנו עובדה חדשה, שאיננו יודעים מתי קרתה, אנו מניחים, בדרך כלל, כי המצב הקודם נמשך עד כה, וכי השינוי קרה זה עתה. הנחה זו מבוססת על 'חזקה דמעיקרא', ובהתאם לחזקה זו, היה עלינו להניח גם כאן כי הבת הייתה נערה בזמן שהאב קידש אותה, שהרי זה היה מצבה הקודם. מדוע אפוא מסרבים שני האמוראים להסתמך על חזקה זו?

השב שמעתתא (שמעתא ג) מסביר, כי ביום בו נשלמו שישה חודשים, הופכת חזקת הנערה לחזקה העשויה להשתנות (ראה רש"י בעמוד ב, ד"ה מי איכא למימר), ועל כן לא ניתן להסתמך עליה: הרי כל מהותו של דין החזקה היא שכל עוד איננו יודעים על שינוי, עלינו להשאיר את הדין על כנו; וכאן, שאנו יודעים כי שינוי אמור להתרחש – ואפילו יודעים כי הוא אכן התרחש – איננו יכולים עוד לסמוך על החזקה שהייתה. לאור זאת מסביר השב שמעתתא, כי רב ושמואל נחלקו אם במקום שאין עוד חזקה דמעיקרא אנו נותרים בספק, או שמא עלינו לעבור להתבסס על 'חזקה דהשתא', דהיינו: להניח כי המצב העכשווי היה קיים עוד קודם לכן.

ונראה שביסוד המחלוקת מונחת שאלה שכבר דנו בה בעבר (ראה הדף היומיומי לדף סו ולדף עה): האם חזקה היא כלי המכריע מה הייתה המציאות, או שמא רק השארת המצב הדיני על כנו. אם מדובר בכלי הקובע כיצד יש לראות את המציאות, יש מקום לומר כי כשם שחידשה תורה שכאשר ידועה לנו המציאות בעבר אך לא בהווה, עלינו להניח כי היא נמשכה כבעבר, כך גם חידשה התורה כי כאשר רק ההווה ידוע לנו, עלינו להניח שהמצב הנוכחי התקיים גם בעבר; זוהי טענתו של רב. אך אם משמעותה של החזקה היא השארת ההלכה כפי שהייתה עד כה – כפי שסבור כנראה שמואל – אזי העובדה שכעת נוהגים באישה זו דיני בוגרת, לא תוכל לסייע בידנו לפסוק לגבי קידושין שהתרחשו בעבר.

הרב ברוך וינטרוב