חתום על מנוי קבוע! יום יום - דבר תורה יומי ארכיון השיעורים The English Virtual Beit Midrash כתוב לנו דף קשר - עלון ישיבת הר עציון ספריית השיעורים המוקלטים של ישיבת הר עציון אתר ישיבת הר עציון אתר מכללת הרצוג להכשרת מורים


שיעורים בפרשת השבוע
המועדיםפסח
יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
שבועות
י"ז בתמוז
תשעה באב
ראש השנה
יום הכיפורים
סוכות
שמיני עצרת
שמחת תורה
חנוכה
ט"ו בשבט
פרשת שקלים
פרשת פרה
פרשת זכור
פורים
פרשת החודש
שבת הגדול


פסח

סיבת גלות מצרים (ח"א) הרב ניר וינברג ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות.
סיבת גלות מצרים (ח"ב) הרב ניר וינברג ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות.
קרבן הפסח וחג המצות הרב מנחם ליבטאג הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ?
יציאת מצרים הרב מאיר שפיגלמן מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה.
ארבעת הבנים הרב יעקב מדן מדוע חילקו חז"ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוַת "והגדת לבנך" לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של "אנוכי ה' אלוקיך" ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב"ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת "נעשה ונשמע".

יום ירושלים

שלום ירושלים ד"ר יוסף עופר השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך?

שבועות

המשכן ומתן תורה הרב מנחם ליבטאג מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן.
אהבה כפויה הרב אליקים קרומביין מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל.
עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב הרב אמנון בזק מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב.

תשעה באב

מה תנחמוני הבל - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב הרב אליקים קרומביין האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית?

ראש השנה

השופר והחצוצרות הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו?

סוכות

ארבעת המינים הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים.

חנוכה

הנרות הללו הרב יעקב מדן מדוע הגמרא שואלת "מאי חנוכה", וכי היא אינה מכירה את החג? מדוע התשובה מתייחסת רק לנס פך השמן, ולא לנצחונות הגדולים? מדוע נס פך השמן אינו מופיע באף מקור קדום מתקופת החשמונאים?

ט"ו בשבט

נטיעה (א) הרב יהודה שביב המאמר מתחקה אחר מקורות מנהג הנטיעות בראש השנה לאילנות. חלקו הראשון של המאמר עוסק במשמעות העמוקה של מעשה הנטיעה, ובקשר שבינה לבין עבודת ה' והדבקות בו.
נטיעה (ב) הרב יהודה שביב בחלקו השני, המאמר עוסק בעיקר במשמעות מצוַת הנטיעה בארץ ישראל.
השקד הרב יעקב מדן גאולתם של ישראל ממצרים הייתה מעין השקד - העץ שממנו נעשה מטהו של משה, והוא מסמל אותו: ממהר לפרוח וממהר לנבול. בדומה לכך, אף גלות העם וחורבן בית המקדש בימי ירמיהו הייתה מעין השקד: ממהר לנבול, אך ממהר גם לשוב ולפרוח מחדש. זאת משנת החורבן והגאולה של ר' עקיבא.

פרשת פרה

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם הרב אלחנן סמט משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה?

פרשת זכור

עמלק הרב יעקב מדן שאלת המוסריות של מצוַת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב"ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו.

פורים

מלחמה לה' בעמלק - יוסף, יהושע, מרדכי הרב יוסף-צבי רימון היכן נעוץ שורש חטאו של עמלק? מדוע דווקא יוסף ויהושע הם המתאימים להילחם בעמלק ובבניו?
משגיא לגויים - ויאבדם הרב מרדכי סבתו מה משמעותו של סיפור הסוס במגילת אסתר? טענתו של הרב סבתו היא שהסיפור מהווה את נקודת המפנה של כל המגילה, והוא הסיבה להצלת היהודים.
המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק הרב אלחנן סמט מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו.

פרשת החודש

ייחודו של קרבן הפסח הרב אמנון בזק האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור.

שבת הגדול

הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא הרב אלחנן סמט המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו.