חתום על מנוי קבוע! יום יום - דבר תורה יומי ארכיון השיעורים The English Virtual Beit Midrash כתוב לנו דף קשר - עלון ישיבת הר עציון ספריית השיעורים המוקלטים של ישיבת הר עציון אתר ישיבת הר עציון אתר מכללת הרצוג להכשרת מורים


שיעורים בפרשת השבוע
ספר במדברפרשת במדבר
פרשת נשא
פרשת בהעלותך
פרשת שלח-לך
פרשת קרח
פרשת חוקת
פרשת בלק
פרשת פינחס
פרשת מטות
פרשיות מטות-מסעי
פרשת מסעי


פרשת במדבר

עיונים בהפטרת השבוע הרב יהודה שביב הפטרת פרשת במדבר מתארת את תקופת המדבר כתקופה של אירוסין בין הקב"ה לבין עם ישראל. מה פשר הפטרה זו?
פקידת הלויים הרב יונתן גרוסמן המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל.
המפקדים במדבר הרב אלחנן סמט המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד?
סדר הופעתם של השבטים הרב מנחם ליבטאג רשימות השבטים מופיעות בפרשתנו שלוש פעמים, ובכל פעם בהבדלים מסויימים. מדוע סדר השבטים שונה בכל פעם?
שיטת עיגול המספרים במפקדי בנ"י הרב אלחנן סמט מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל?
כיסויי המשכן הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם.
"מה טובו אוהליך יעקב" - על ארגון מרכבת השכינה הרב יונתן גרוסמן מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים.

פרשת נשא

ברכת כהנים - מיהו המברך? דוד טי מיהו המברך בברכת כהנים? האם זה הכהן, או שמא הקב"ה הוא המברך והכהן הוא רק כלי המעביר את הברכה? המאמר דן בשאלות אלו לאור מדרשי חז"ל בנושא ולאור הלכות ברכת הכהנים.
דיבור ושתיקה איתמר אלדר 'דור המדבר' - 'מדבר' מלשון דיבור. כל חטאי עם ישראל נעשו כי הם לא ידעו להשתמש בכוח הדיבור שהיה להם. ארבעים שנות הנדודים במדבר לימדו את בני ישראל כיצד להשתמש בכוח הדיבור, וכך התעלו משירת הים של משה אל שירת הבאר של כל ישראל.
משכן ונזיר הרב יונתן גרוסמן מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן.
מפקדי הלוויים ומספר הבכורות הרב אלחנן סמט מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו.
הפרשיות בפרשת נשא הרב מנחם ליבטאג המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי.
פרשת סוטה הרב אלחנן סמט פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל.
ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית.
"למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?" הרב אמנון בזק מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם.

פרשת בהעלותך

משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה הרב דוד נתיב מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע?
משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה (ח"ב) הרב דוד נתיב מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע?
והאיש משה עניו מאוד מיכאל שפרבר המאמר עוסק במשמעות הענווה של משה, וביחס בינה לבין מנהיגותו.
משה ומרים הרב יונתן גרוסמן מדוע משה 'נשבר' דווקא בקברות התאווה? מה ההבדל המהותי בין התלונות שבפרשתינו לבין כל שאר התלונות של בני ישראל?
מנהיגות במשבר הרב אלחנן סמט עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד.
ויהי בנסוע הארון הרב מנחם ליבטאג מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב?
משה, אהרן ומרים והאישה הכושית הרב אלחנן סמט מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים.
חטאם של בני ישראל הרב מאיר שפיגלמן מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב"ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד?
"והיית לנו לעינים" הרב יונתן גרוסמן מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב?

פרשת שלח-לך

האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? הרב יעקב מדן מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם?
ויהיו בני ישראל במדבר מוטי ספראי פרשת שלח-לך מכילה סיפורים רבים, שהקשר ביניהם אינו ברור. מהו הקשר בין פרשיות המרגלים, הנסכים, החלה, חטאת עבודה זרה, המקושש והציצית?
ריגול צבאי וריגול מדיני הרב יונתן גרוסמן השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי.
חטא התרים את הארץ הרב אלחנן סמט במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"?
חטא המרגלים הרב מנחם ליבטאג מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם.
המעפילים הרב אלחנן סמט המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים.
עם ישראל וארץ ישראל הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'.
"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" הרב אמנון בזק מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים".

פרשת קרח

מחלוקתו של קרח הרב אמנון בזק מדוע קבעו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים?
מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך הרב ברוך קץ עיונים במצוות המעשר והבכורות על רקע הסתירות הרבות הקיימות בין הפרשיות השונות העוסקות במצוות אלו.
שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן הרב יונתן גרוסמן פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות.
מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות הרב אלחנן סמט בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים.
התיאור החסר בפרשת קרח הרב מנחם ליבטאג בחינה מדוקדקת של פרשת קרח מעלה שהיא מזכירה שתי קבוצות נפרדות, שהורכבו מאנשים שונים וטענו טענות שונות. למרות זאת, הכתוב בוחר לשזור את שתי הקבוצות ביחד. מדוע? כדי לענות על שאלה זו צריך לבחון את תפקידו של קרח, שכנראה איגד את שתי הקבוצות הללו. לכך, כנראה, כיוונו חז"ל בדבריהם על מחלוקת קרח ועדתו - למניעיו הנסתרים של קרח, ולא למניעים הגלויים, הנראים לגיטימיים לחלוטין.
דתן ואבירם הרב אלחנן סמט המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו.
טענותיו של קרח הרב מאיר שפיגלמן כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה.
"ותפתח הארץ את פיה" הרב יונתן גרוסמן מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה.

פרשת חוקת

חטא מי מריבה הרצל רוזנברג מה היה חטאו של משה במי מריבה? פרשנים רבים עסקו בכך, אך אנו ננסה לארוג את השיטות המרכזיות לשיטה אחת כוללת.
זהב ואפר - בין המשכן והעגל לפרה האדומה הרב משה ליכטנשטיין אחד מהדילמות המרכזיות בעבודת ה' היא המתח המתמיד הקיים בין ההמחשה לבין ההפשטה. המאמר עוסק בהשלכות של דילמה זו על אירועי החצי השני של ספר שמות, לאור פרשת פרה.
נדרו של יפתח יהונתן יעקבס מתי נדר יפתח את נדרו? מה בדיוק הייתה כוונתו? מדוע נקט בלשון מיוחדת?
חטא משה ואהרן הרב יונתן גרוסמן מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה? המאמר מנסה להציע הסבר לחטאם של אבות האומה, על רקע השוואה לפרשת בשלח בכלל ולתלונת בני ישראל על צמאונם בפרט.
פרשת דרכים בספר במדבר הרב אלחנן סמט האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן.
חטא מי מריבה הרב מנחם ליבטאג לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת.
מי מריבה הרב אלחנן סמט הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ?
חטאם של משה ואהרן הרב מאיר שפיגלמן במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה.
בני ישראל - הדור החדש הרב אמנון בזק מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה חורגת מדפוסי התגובה הרגילים, על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש, שנולד במדבר, יתנהג בצורה אחרת מדור יוצאי מצרים, שהרבו להתלונן במדבר. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, השימוש בנחש מצשיג את מטרתו: בני ישראל לומדים להאמין בה' - יראת העונש המביאה לידי אהבה. לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון.

פרשת בלק

הקללה לברכה הרב יהודה שביב מה ייחודה של פרשת בלק ובלעם, עד שהתורה והנביאים מזכירים את עצת בלק כניסיון חמור לפגוע בעם ישראל?
מבן בעור עד מול פעור הרב יעקב פישר המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו?
נבואתו הרביעית של בלעם ראובן גפני הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו?
מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם הרב מרדכי סבתו בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם.
פרשת האתון הרב אלחנן סמט נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים.
בלעם הרשע הרב מנחם ליבטאג מדוע אמרו חז"ל שבלעם היה רשע, והרי מפשט הפסוקים עולה שהוא היה מאוד ממושמע לדברי ה'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עצת בלעם להחטיא את ישראל בערבות מואב.
סיפור החטא בבעל פעור כחתימת פרשת בלק הרב אלחנן סמט מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה.
קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס הרב יונתן גרוסמן קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה.
סיפור האתון הרב מאיר שפיגלמן מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב"ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון.

פרשת פינחס

בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס נח חכם האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג?
צלפחד בן חפר - חייב או זכאי עזרא קהלני על צלפחד נאמר בתורה "כי בחטאו מת". מה היה חטאו של צלפחד?
קרבנות המוספים הרב יונתן גרוסמן אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד.
האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות? הרב אלחנן סמט האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים.
פרשת פינחס הרב מנחם ליבטאג הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ.
הציווי אל משה לעלות אל הר העברים וסמיכת יהושוע הרב אלחנן סמט בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע.
המועדות הרב מאיר שפיגלמן המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם.
"מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו" הרב אמנון בזק מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים.

פרשת מטות

ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו - שתי בחינות בערי מקלט יעקב גנק לערי המקלט יש מטרה כפולה: הגנה על הרוצח בשוגג מחד, וכפרה על הרציחה מאידך. מהי ההשלכה של מטרה כפולה זו על פרשיות ערי המקלט?
מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? הרב יונתן גרוסמן בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין.

פרשיות מטות-מסעי

רוצח בשגגה ועיר המקלט הרב יונתן גרוסמן לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול.
דברי משה לבני גד ולבני ראובן הרב אלחנן סמט תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה?
גבולות הארץ הרב מנחם ליבטאג מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי.
היחיד והשבט בנחלות הארץ הרב אלחנן סמט בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו?
דיני הנחלות הרב מאיר שפיגלמן האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה.