חתום על מנוי קבוע! יום יום - דבר תורה יומי ארכיון השיעורים The English Virtual Beit Midrash כתוב לנו דף קשר - עלון ישיבת הר עציון ספריית השיעורים המוקלטים של ישיבת הר עציון אתר ישיבת הר עציון אתר מכללת הרצוג להכשרת מורים


שיעורים בהלכה (נושאים שונים)

עם ישראל
וארץ ישראל

בית המקדש והקרבנות

נושאים שונים

ערבות, כפייה ותוכחה
ואהבת לרעך כמוך
יישוב ארץ ישראל
שלטון ומלכות
היחס לחילונים
פדיון שבויים
"ברוב עם הדרת מלך"
מלחמות ישראל
עדוֹת ישראל

עבודת יום הכיפורים
קרבן פסח
פרה אדומה

הלכות דעות
פסיקת הלכה
חידוש התכלת
המצוות
ביטויים ולשון
דיני נפשות
קידוש החודש ועיבור השנה
זעקה ותרועה על צרות
חורבן וגאולה
י"ג מידות הרחמים
המצוּוֶה ועושה
יהדות ואיסלאםערבות, כפייה ותוכחה

חובת הערבות - עד היכן? הרב ברוך גיגי עד היכן מגיעה חובת הערבות? דיון בשאלה זו באמצעות החקירה, האם מותר לאדם לעבור איסור קל כדי למנוע מחבירו לעבור איסור חמור.
על גבולותיה של חובת הערבות הרב ברוך גיגי "כל ישראל ערבים זה לזה" - משמעות הביטוי הזה היא שלכל אדם מישראל יש אחריות מסוימת כלפי קיום המצוות של זולתו. מהו המקור לערבות זו? האם הערבות חלה גם על מעשים הנעשים בסתר? מה הדין כאשר אדם צריך לעבור עבירה קלה כדי שחבירו לא יעבור עבירה חמורה?
בעניין "הוכח תוכיח את עמיתך" הרב אהרן ליכטשטיין מהם גדרי מצוות תוכחה? על אלו עברות יש להוכיח? כיצד יש להוכיח? מהי מטרת התוכחה? על שאלות אלו עונה מאמר זה, המבאר את גדריה של מצוות התוכחה, ומעמיד את השאלות השונות בצילה של השאלה מהי מטרת התוכחה: לתקן את מעשי החוטא, להבהיר לו מהי האמת, או להבהיר ברבים מהו הדבר הנכון לעשותו.
מצוַת התוכחה (ח"א) הרב אהרן ליכטנשטיין האם מצוַת התוכחה היא מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחבירו? משאלה יסודית זו נובעות כמה שאלות חשובות: האם חובת ההוכחה חלה על כל חטא, או רק כאשר החטא מופנה כלפי המוכיח? מתי חייב האדם להוכיח? על אילו עבירות צריך להוכיח? מתי רצוי ומתי לא רצוי להוכיח?
מצות תוכחה הרב יאיר קאהן גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך.
כפייה על המצוות הרב יהודה שביב כיצד אפשר לכפות על קיום המצוות, והרי מצוות צריכות כוונה? מאמר זה מפרט את דיני כפיה על המצוות על כל המשמעויות של דין זה: כפיה בממון או בגוף, כפיה במצוות בנ"א לחבירו ובנ"א למקום, מצוות הדורשות כוונה, ועוד. כן ניתן לראות מדין זה גם משמעויות מחשבתיות רבות בהקשר של ערבות הדדית בין כל חלקי עם ישראל.

ואהבת לרעך כמוך

מצוַת ואהבת לרעך כמוך הרב אהרן ליכטנשטיין מהי ההגדרה של רֵע בנוגע למצוַת האהבה? כיצד מתיישבת מצווה זו עם החובה לשנוא אדם מישראל החוטא בחטאים חמורים? מה משמעות המושג 'אחיך במצוות' ומתי הגדרה זו פוקעת? מה היקף הדין של 'חייך קודמין לחיי חברך'?
"לא תקום ולא תטור" הרב אהרן ליכטנשטיין מה ההגדרה של איסורי הנקימה והנטירה? האם אדם העובר על איסור נקימה עובר גם על איסור נטירה? האם מוקד האיסור הוא במחשבת הלב, או במעשים הנובעים מכך? האם הנקימה פסולה בכל מקרה, או שיש מצבים שבהם היא מותרת ואף רצויה?
"לפני עיוור לא תתן מכשול" הרב אהרן ליכטנשטיין האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?

יישוב ארץ ישראל

מצות יישוב ארץ ישראל בימינו הרב יוסף-צבי רימון האם מצות יישוב ארץ ישראל נוהגת גם בימינו?
יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ הרב אהרון ליכטנשטיין האם מותר לאדם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? מאמר זה מבאר את איסור היציאה לפי השיטות השונות, וכן את מתיריו השונים על פי הגמרות, הראשונים והפוסקים השונים.
"והארץ לא תימכר לצמיתות" הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א האם יש כיום איסור למכור קרקעות בארץ ישראל? מאמר זה מביא את הגישות השונות בקשר להבנת הפסוק שבכותרת, ואת משמעותן להלכה.

שלטון ומלכות

מלכות ישראל ומלכות בית דוד הרב בנימין תבורי האם ניתן למנות מלך על ישראל שאינו מצאצאי בית דוד? מאמר זה מפרט את המקורות השונים בענין, ואת דברי האחרונים, עד אחרוני זמנינו, שהבינו כי יש אפשרות כזאת - אך עם מגבלות מסויימות.
מקרב אחיך תשים עליך מלך הרב יהודה עמיטל האם מלך ישראל יכול להיות מישהו שאינו יהודי? מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומסביר לפי הדעות השונות את מלכות הורדוס ואת מלכות החשמונאים - המבהירים ביתר חדות את הנתונים הנדרשים ממלך בישראל.
סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק א' הרב יהודה שביב האם ישנו גבול לציות לשלטון ולרשויות החוק במדינה? מאמר זה דן בשאלה זו על יסוד סוגיות שונות בנביאים - מתקופת יהושע בן נון, שאול, דוד ושלמה.
סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ב' הרב יהודה שביב מה קורה כאשר צו המלכות מנוגד למצוות ה'? חלקו השני של מאמר זה דן במקרים אלו, ומביא את שיטות הראשונים השונות בנידון.
סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ג' הרב יהודה שביב האם לממשלה בישראל יש דין של מלכות לכל דבר? חלקו השלישי של המאמר דן בשאלה זו, על פי דברי גדולי אחרוני זמנינו, ומביא אפשרות לחלק בין עת מלחמה לעת שלום לעניין זה.
התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט הרב שלמה לוי מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני?

היחס לחילונים

אירגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת הרב אהרן ליכטנשטיין האם ניתן לארגן פעילות חינוכית בשבת לאנשים שאינם שומרים שבת, וברור כי יחללוה? מאמר זה מבאר את הבעיות הכרוכות בכך - לפני עיוור, הוכח תוכיח, מסייע בידי עוברי עברה. הוא מביא את תשובות האחרונים השונים שעסקו בכך ומגיע לפסיקת הלכה מעשית.
"לפני עיוור לא תתן מכשול" הרב אהרן ליכטנשטיין האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?
בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה הרב יהודה עמיטל בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמת דנא, ושב ועלה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים פורש את היריעה לגבי נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה, בהתייחסות כלפי מחללי שבת בדורנו - שהם כתינוק שנשבה.

פדיון שבויים

בירורים בהלכות פדיון שבויים הרב יהודה שביב הגמרא קובעת: "אין פודין את השבויים ביותר מכדי דמיהן". בטעם דין זה מובאים שתי סיבות - אין דורשין להפוך את הציבור לעני בשביל כך, כדי שלא יבואו הגויים ויישבו עוד ועוד, כדי להשיג 'כסף קל'. מאמר זה מבאר את שתי הסיבות הנ"ל ואת הנפקא מינות השונות ביניהן.

"ברוב עם הדרת מלך"

"ברב עם הדרת מלך"- חלק א' שמואל שפירא באילו מצבים אנו נדרשים לדין של 'ברוב עם הדרת מלך'? מאמר זה דן ביסודות דין זה, ומחלק בין סוגי מצוות שונים, וכן דן בשאלה האם חיוב זה של 'רוב עם' הוא חיוב נפרד או הידור במצווה כאשר היא מתקיימת על ידי רבים.
"ברב עם הדרת מלך"- חלק ב' שמואל שפירא חלקו השני של המאמר דן בחלוקה בין מצוות בעלות אופי ציבורי, לבין מצוות שאינן כאלו - לגבי דין 'ברוב עם הדרת מלך' לגביהן, וכן מביא את שיטת הרמב"ם בנושא - שמזכיר את הדין הזה רק לגבי מצוות ביכורים, שכאשר תתקיים במיעוט - תיפגם.

מלחמות ישראל

מבצע חומת מגן - הנחיות הלכתיות הרב יוסף-צבי רימון מאמר זה מביא תשובות שענה הרב לחיילים במהלך מבצע חומת מגן, הכוללים את המקורות השונים, את פסיקת ההלכה וכן גם פתרונות מעשיים.

עדוֹת ישראל

חג הסיגד (חג ההשתחוויה) שרון שלום מהו חג הסיגד? מאמר מרתק זה פורש בפנינו את התרבות של בני שבט דן - יהודי אתיופיה, שחגגו חג מיוחד זה. שאר עם ישראל אמנם לא זכו לחגוג אותו, אך הרעיון אותו הוא בא לבטא נכון לכל עדות ותפוצות ישראל.

עבודת יום הכיפורים

עבודת כהן גדול ביום הכיפורים הרב יאיר קאהן אילו מעבודות יום הכיפורים היה עושה הכהן הגדול, ואילו מהן היו עושים הכהנים האחרים?
פרישת כוהן גדול לקראת יום הכיפורים הרב יעקב פרנצוס מהי חובת פרישת הכהן הגדול לקראת יום הכיפורים? מאמר זה מבאר את יסוד דין זה, ואת ההשלכות המעשיות שלו כלפי הכהן הגדול בשבוע שלפני יום הכיפורים.

קרבן פסח

קרבן פסח איתמר אלדר בציווי על קרבן פסח אנו מוצאים דינים שונים המיוחדים לקרבן זה. מאמר זה מבאר את הדינים הללו, ומתוך השוואה לקרבנות אחרים - הוא מסיק כי קרבן פסח מהווה 'חטאת פנימית', אשר עקב מגבלות המציאות יש לה דינים ייחודיים.

פרה אדומה

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת הרב משה ליכטנשטיין מדוע נעלמה מאתנו טעמה של מצוות פרה אדומה? מאמר זה מבאר את משמעותה של מצווה זו, ואת משמעות אי-הזכרת טעמה הוא מסביר כחלק מן היחס בין החומר לרוח בעולמנו.

הלכות דעות

הלכות לשון הרע ורכילות ח"א הרב שלמה לוי מה היחס בין ציווי ההלכה לבין המעשה המוסרי? מהי ההגדרה של "לשון הרע"? האם לשון הרע נאסרה רק כאשר נגרם נזק לזולת? מדוע אסור לספר לשון הרע?
הלכות לשון הרע ורכילות ח"ב הרב שלמה לוי מהו הדין של "באפי תלתא"? כיצד העובדה שדברי הלשון הרע נאמרים בפני שלושה אנשים דוחה את האיסור?
הלכות לשון הרע ורכילות ח"ג הרב שלמה לוי מהו איסור קבלת לשון הרע, ומדוע המקבל לשון הרע חמור יותר מהאומרו? האם מותר לסמוך על לשון הרע? האם מותר להזהיר אדם אחר על ידי לשון הרע?
מחוסרי אמנה הרב שלמה לוי הגמרא כותבת שאדם שהבטיח דבר ולא קיים - נחשב "מחוסר אמנה". מהן ההשלכות של הגדרה זו? האם מותר לאדם לחזור בו מדיבורו?

פסיקת הלכה

עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה דוד טי הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה.

חידוש התכלת

חידוש התכלת יהודה ראק מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש כלל דרישה לתכלת המקורית? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים השונות לגבי התכלת, לצד דברי החוקרים בני זמנינו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת.

המצוות

מצוות שבין אדם לחבירו גד אלדד האם יש הבדל מהותי בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום? מאמר זה מציג שאלה זו ומנסה להתחקות אחר ההבדלים השונים בין שני סוגי מצוות אלו, בתחום העשיה, הברכה, המקור לציוויים, ועוד. כמו כן עוסק מאמר זה בשאלה מדוע כלל יש צורך לצוות על מצוות שבין אדם לחבירו, ומביא לכך הסברים טכניים ומחשבתיים.
המצוות שבין אדם לחבירו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד?
דין קדימה במצוות הרב אהרן ליכטנשטיין המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים.
בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים הרב בנימין תבורי המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור.

ביטויים ולשון

לארבע רוחות לכי הרוח - למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" הרב יהודה שביב אם נחפש במקורות השונים נמצא לעיתים משמעויות שונות לאותו ביטוי. מאמר זה עוסק בביטוי 'רוח חכמים נוחה' - ומראה את משמעויותיו השונות על פי ההקשרים השונים.

דיני נפשות

בעניין קנאים פוגעים בו ודין רודף הרב יאיר קאהן האם לזמרי מותר להרוג את פנחס קודם שזה בא להורגו? מאמר זה מפרט את דיני רודף וקנאי - והיחס ביניהם, ומחדש כי ישנם שני דינים בדין רודף: "הבא להורגך השכם להורגו", ו"אלו שמצילין אותם בנפשם", ומכך נובעים ההלכות השונות בדיני רודף.
בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא הרב אליקים קרומביין ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים.
הגנתן של ערי המקלט חיימי נבון כיצד שהות בערי המקלט מגינה על הרוצח בשגגה מפני גואל הדם? מאמר זה מבאר כי ישנן שתי מערכות: הגנה על הרוצח מעצם שהותו בעיר, והגנה על הרוצח על ידי הגדרתו כתושב עיר המקלט. בכך מסביר מאמר זה דינים שונים הנוגעים לדין ערי המקלט, וכן את ההבדל בין ששת ערי המקלט לשאר ערי הלוויים.

קידוש החודש ועיבור השנה

בעניין חודש העיבור הרב בנימין תבורי לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות וכיצד יש להתייחס לחודש זה על פי הדעות השונות בפוסקים: לגבי נדרים, אבלות, בר מצווה, קריאת מגילה, שכירות ומכר, חזקת ג' שנים, דין "ושימח את אשתו", קריאת פרשת זכור. מסקנתו של מאמר זה היא שיש לחלק בין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה - כמסגרת זמן נפרדת, לבין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה כמקבץ של י"ב חודש.

זעקה ותרועה על צרות

לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא הרב יאיר קאהן הרמב"ם כותב כי יש מצווה לזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור. מאמר זה דן בשיטתו ומביא את הגישות השונות ביחס למצווה זו - מה כוללת זעקה זו, על אילו צרות יש חובה לזעוק ועל אילו אין חובה כזו.

חורבן וגאולה

חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם הרב יהודה שביב במנין התעניות בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המנין המוזכר בנביא במקומות השונים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדרם? מאמר זה מבאר נקודה זו בשיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדברי הרמב"ם.

י"ג מידות הרחמים

"הנה אנכי כרת ברית" הרב יאיר קאהן חז"ל ראו בי"ג מידות ברית בין הקב"ה לעם ישראל. מה המשמעות של אותן 'מילות קסם' המאפשרות תשובה מחודשת בין הקב"ה לכנסת ישראל? מאמר זה מבאר את המשמעות המחשבתית שיש לאמירת י"ג מידות כמחדשת את הקשר הבלתי אמצעי שהיה בעבר בין ילוד אישה לריבונו של עולם.

המצוּוֶה ועושה

בעניין מצווה ועושה הרב אליקים קרומביין 'גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה' - האמנם? מאמר זה מבאר את חשיבותו של המצווה ועושה, ואת הגישות המחשבתיות השונות לגבי אותם שאינם מצווים - האם טוב שיכניסו עצמם לגדר הציווי ויעשו גם הם.

יהדות ואיסלאם

בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' הרב שלמה ברין הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים.
בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' הרב שלמה ברין בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג).