שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 13

מסכת יבמות, פרק שמיני

בעניין ספיקות בדיני תורה (הרב ליכטנשטיין)

 

רמב"ם הלכות איסורי ביאה, פי"ח הי"ז; הלכות כלאיים, פ"י הכ"ז, ובראב"ד שם; הלכות טומאת מת, פ"ט י' הי"ב, ובראב"ד
שם; [הלכות אבות הטומאות, פט"ז ה"א]
  א.
קידושין עג. "אמר רבא דבר תורה... הא בקהל ספק יבא"; ר"ן על הרי"ף, קידושין (טו: באלפס), ד"ה גרסינן בגמרא   ב.
חגיגה ד. "אמר מר זכורך... מבחוץ", ובתד"ה אלא (עד 'צ"ע'); [חולין כב. המשנה; שם כב: "בעי רבי זירא... למיעוטי
ספיקה", ובתד"ה איצטריך; בכורות מא: "בעי רבא... והזכרים", ובתד"ה ואתי]
  ג.
בבא מציעא פו. "הוה יתיב... רבה בר נחמני"   ד.
פמ"ג משב"ז או"ח תקצה ובמחצית השקל שם. [ובעונג יו"ט יו"ד סי' ע"א בסוף]   ה.
משכנות יעקב אה"ע סי' מ"ג עמ' פ"ט ד"ה וגם דבר זה.   ו.