שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 12

מסכת יבמות, פרק שמיני (פב:)

בעניין נתן סאה ונטל סאה (הרב עמיטל)

 

הסוגיה בדף פב:, רש"י, תוס', נמו"י וריטב"א

מקואות, פ"ז מ"א ומ"ד, ועי"ש בתיו"ט על משנה א' בשם הב"י בשם הראב"ד

רא"ש הלכות מקואות, בהתחלה

בכורות דף כב. "אר"ל משום ר"י נשיאת הלוקח ציר וכו'"

שם, תוד"ה וניסור ותוד"ה יתיבי עד 'וכי איכא רוב חוזרין וניעורין'

אור שמח הלכות מאכלות אסורות, פט"ו ה"י, ד"ה הפרי מגדים

אנציקלופדיה תלמודית כרך ג' ערך בטול ברוב, ערך משנה היתר באסור