שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 11

מסכת יבמות, פרק שמיני (פא.)

בעניין ביטול איסורים דרבנן (הרב ליכטנשטיין)

 

פא. "א"ל ר' יוחנן לר"ל מי סברת... כל שדרכו לימנות שנינו"; תד"ה שאני [פאף, תוספות-ישנים ד"ה רשב"ל]   א.
פב. "וסבר ר' יוחנן... דאיכא למימר שאני אומר"; רמב"ן, ד"ה הא דאסיקנא, וכן הקטע המתחיל 'עוד אני חוזר לזו שאמרו
בפרק הערל' (במהדורת הרא"ז מלצר בסוף המסכת, ובמהדורת הרב דיקמן על אתר), ד"ה ור' יוחנן, ד"ה עוד נ"ל;
רשב"א, ד"ה ואיכא למידק אשמעתין
  ב.
חולין ו. "רבי זירא ורב אסי... וטעמא לא בטיל"; מאירי, ד"ה לקח; מרדכי שם סימן תק"צ "לא אסרו... מותר"   ג.
ירושלמי חלה, פ"ד ה"ד "הורי ר' אבהו בבוצרה... על השולחן"; "אור זרוע", עבודה זרה סימן רע"א "ואם הוא דבר יבש ולא
אסיר אלא מדרבנן... וכן הלכה" (באמצע הטור השני), "הא למדת דכל דבר שהוא מדרבנן... אטו דאורייתא" (בסוף העמוד);
בית יוסף, יורה דעת סימן ק"ט (בסופו), ד"ה כתוב (עד 'ואין לסמוך עליו')
  ד.

[ה. פסחים ל. "אמר רבא הלכתא... על ידי תערובת לא"; שולחן ערוך, אורח חיים סימן תמ"ז סי"א, ובמגן אברהם ס"ק
מ"ד]

ו. חולין צז: "גיד בשישים... ואין ביצה מן המניין"; רמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פט"ו הלכות יז-יח, ובראב"ד שם

זבחים עב. "וניבטלו ברובא... וכל שכן בדאורייתא" [עדיף עד 'דברי הכל יעלו'; תד"ה ר"מ אומר (למי שלמד סוגיית תרומה
בזמן הזה)]
  א.
ביצה ד. "רב אשי אמר... אפילו בדרבנן לא בטיל"   ב.
שולחן ערוך, יורה דעה סימן צ"ח ס"ח, ובש"ך ס"ק כ"ו; סימן ק"ט ס"א [ובש"ך ס"ק ט, וביאורי הגר"א ס"ק ח; סימן קי"ב
סי"ד, ובש"ך ס"ק כג; סימן קט"ו ס"א ברמ"א "חלב של עכו"ם... סימן קי"ב", ובש"ך ס"ק יז]
  ג.