שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 10

מסכת יבמות, פרק שמיני (פא.)

בעניין תרומה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם (הרב עמיטל)

 

גמרא דף פ"א ע"א אמר ר"ל מאכילה בתרומה וכו'

לקמן דף פ"ב ע"ב גמרא ואנא דאמרי כרבי יוסי וכו'

שם, תוד"ה ירושה, פר"ח וכו' עד עוד שאל

כתובות דף כ"ה ע"א גמרא דאמר ר"ה ברדר"י אשכחתינהו לרבנן וכו'

נדה דף מ"ו ע"ב גמרא וסבר רבי יוסי תרומה בזה"ז דרבנן וכו'

זבחים דף ק"ז ע"ב גמרא איתמר המעלה בזה"ז וכו' עד נימא

רמב"ם פ"א מהל' תרומות הכ"ו

שם, פ"ו מהל' בית הבחירה הי"ד-ט"ז

שם, פי"ב מהל' שמיטה ויובל הט"ו-ט"ז

שם, פ"כ מהל' אסורי ביאה ה"ג

שם, פ"א מהל' מתנות עניים הי"ד

ס' החינוך מצוה רט"ז, וע"ש במנ"ח לעניין לשו"פ בזה"ז

וע' בית הלוי ח"ג סימן א' אות ד'

חידושי רבנו חיים הלוי הל' שמיטה פי"ב