שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 9

מסכת יבמות, פרק שמיני (עג.)

בעניין ה'ניתן' של מעשר שני (הרב ליכטנשטיין)

 

דברים, כ"ו, יד, וברש"י שם; ספרי שם, פיסקה ז "ולא נתתי... טהור"; דברים, י"ד, כו; עירובין כז: "דתניא ונתתה... קרקע
נינהו"
  א.
מעשר שני, פ"א מ"ז; שם, פ"ב מ"א (עד "את השמן"); שם, פ"ה מי"ב, ובר"ש   ב.
ירושלמי מעשר שני, פ"ב ה"א "מנין שהוא מחוור... זו סיבה"   ג.
יבמות עג., תד"ה נכסי; תו"י שם, ד"ה ונכסי; בבא מציעא נג., תד"ה והן; עד. "דאמר ריש לקיש... אף כאן מגופו"; מאירי
שם, ד"ה מעשר שני
  ד.
רמב"ם הלכות מעשר שני, פ"ג הלכות י-יא; רמב"ן עה"ת, דברים, כ"ו, יד; ספר החינוך סימן תר"י   ה.
קידושין נב: - המשנה (בעניין מעשר שני); נג. "מעשר שני... בהוייתו יהא"   ו.