שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 8

מסכת יבמות, פרק שמיני (עא.)

בעניין הטפת דם ברית (הרב עמיטל)

 

"אלא לאתויי גר שמל..."   עא.
"אר"ה דבר תורה משוך... תיובתא דר"ה תיובתא"   עב.

שם מאירי, ד"ה טומטום

מו: "מאן חכמים ר"י דתניא..."

שבת קלד סע"ב "ת"ר ערלתו..." עד סוף העניין

שם קלד. "דתניא א"ר נתן"

שם ברי"ף (עמוד 106 בדפי הרי"ף) "ואע"ג דפליגי... אין מברכין"

רמב"ם, הל' תרומות, פ"ז ה"י והי"א

הל' מילה פ"א ה"ז והי"א; פ"ב ה"א ופ"ג ה"ו

שו"ע יו"ד סי' רס"ב ס"א ברמ"א ושם בט"ז ס"ק ב'

שם סי' רס"ג ס"ד ובגר"א אות ו' (ליקוט)

שם סי' רס"ד, ט"ז ס"ק ט' בא"ד "ומסתפקא..."