שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 7

מסכת יבמות, פרק שמיני (עא.)

בעניין גוי מהול (הרב ליכטנשטיין)

 

עא., "ורבי עקיבא האי תושב ושכיר... דם ברית" ובתד"ה והני; ירושלמי פ"ח ה"א, "על דעתיה דרבי עקיבא... לא יאכלו
בתרומה".
  א.
שמות יב: מה, ובמכילתא, רש"י ורמב"ן שם.   ב.
רמב"ם, פ"ט הל' נדרים הל' י"ג והל' כ"ב.   ג.
ע"ז כז., "איתמר מנין... כמאן דמהילא דמיא" [ראב"ד, ד"ה גבעוני].   ד.
יבמות מו. "ת"ר גר שמל ולא טבל... כנפי השכינה"; תד"ה כי פליגי (וב"תוספות ישנים" שם); רמב"ם, פי"ג הל' אסורי ביאה
הל' א-ב; רמב"ן, יבמות מו., ד"ה שכן; רשב,א, עא., ד"ה אלא; ["קרן אורה", מו., ד"ה אלא דגם לדברי "ע"כ נראה עיקר..."
עיין שם].
  ה.
סנהדרין נט:, "איבעית איתא מילה... בני קטורה" וברש"י שם; רמב"ם, פ"י הל' מלכים הל' ז' [וב"משנה למלך", עד סוף ד"ה
ונחזור]; "שאגת אריה", סי' מ"ט.
  ו.

[ז. ע"ז נז., "גופא... קמ"ל דלא, ובתד"ה גדולים].

ח. שבת קלה., "ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד כשהוא מהול... דם ברית"; רמב"ן במלחמות (נד. באלפס, לקראת
סוף הדף), ואפ' לדבריו... עד שימול ויטבול"; רמב"ם, פ"א הל' מילה הל' י"א ופ"ז הל' תרומות הל' י"א.