שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 6

מסכת יבמות, פרק שביעי (סט:)

בעניין כהן ממזר אם אוכל בתרומה (הרב עמיטל)

 

מאירי על המשנה בדף ס"ט "ממזר פוסל ומאכיל"

לעיל דף נג: רש"י ד"ה ממזרת, שם רמב"ן ד"ה ה"ג

שם ריטב"א ד"ה ה"ג אלמנה לכהן גדול

קדושין דף עז סוף ע"ב "אמר רב אשי הילכך..."

שם מאירי וריטב"א

קדושין דף י. "א"ל תחילת ביאה קונה."

שיטה מקובצת כתובות דף ל. בד"ה וז"ל שיטה ישנה בעולה לכ"ג בא"ד "וא"ת בביאה ראשונה...", שם וז"ל הרשב"א בא"ד "וא"ת
בביאה ראשונה..."

רמב"ם פי"ט מהל' איסורי ביאה ה"ה ובמ"מ שם

שו"ע אה"ע סי' ז' סי"ד, שם ח"מ ס"ק כ"ד וט"ז ס"ק י"ד

תשובות הרשב"א סי' אלף ר"א

לעיל דף מד: "אלא אי איתמר הכי איתמר אר"י אמר ר' שמעון..."

שם, דף מה. "דכי אתא רב דימי..."

שם, רשב"א ד"ה וכולהו אמוראי

גיטין דף נט: "ואמר אביי נקטינן אין שם..." וברש"י שם

בכורות דף מז. "א"ר אדא בר אהבה לויה שילדה..." עד סוף העמוד

 

האחרונים שדנו בהרחבה בנושא זה:

מנחת-חנוך מצוה רס"ד אות י"א

שו"ת עונג-יו"ט סי' ק"כ

שו"ת דבר-אברהם ח"א סי' כ"ו וח"ב סי' כ"ג

אמרי-משה סי' י'

קובץ-הערות בריש פ' הבא על יבמתו סי' שצ"ט וסי' ת'

פסקי הלכות ע"פ יד דוד להגר"ד פרידמן ז"ל, עמוד ח' הגהה ח'