שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 4

מסכת יבמות, פרק שביעי (סח.)

בעניין נבעלה לפסול לה המשך (הרב עמיטל)

 

גמ' סח. "גופא בן ט'... מה"מ..."

גמ' סט. "אי הכי חלל..."

שם תוד"ה ושניהם

נג: משנה וברש"י ד"ה ממזרת\גמ' נז. "ת"ש כי אתא רב אחא...

רמב"ם הל' תרומות פ"ו ה"ז, פ"ז הי"ג וה"כ

רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ו ה"ב, פי"ח הל' א'-ה' שם פי"ט ה"א וה"ה

פיה"מ לרמב"ם קדושין פ"ד משנה ו'