שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 3

מסכת יבמות, פרק שביעי (סז.)

בעניין זכיית עובר (הרב ליכטנשטיין)

 

סז., "בת ישראל... דמסתבר טעמיה"; נדה מג:, המשנה; שם מד., "ופוסל מן התרומה... עובר לא".   א.
בבא בתרא קמא:, "ההוא דאמר... והלכתא המזכה לעובר לא קנה" (קמב:); ירושלמי יבמות פ"ד ה"א, "שמואל אמר זכין
בעוברין... משום ייאוש"]; תד"ה בן; ר"י מיגש, ד"ה אמר רבי יצחק; "יד רמה", סי' כ"ז (בסופו), וש"מ דעובר... קמן"; שם,
סי' כ"ט (בסופו), "דקיימא לן דעובר... למורישו"; רמב"ן, "תא שמע... היפך הדבר" (מתומצת בחי' הר"ן שם).
  ב.
רי"ף, בבא בתרא (נו. מדפי האלפס), "גרסינן... וכן הלכתא"; יבמות, (כב: מדפי האלפס), "העובר... וכן הלכתא"; רמב"ן,
ד"ה מאי קמ"ל; רא"ש, סי' ד' (יסודי ומקיף; כולל דברי הרמב"ן הנ"ל).
  ג.
רמב"ם, פכ"ב הל' מכירה הל' י', א וב"הגהות מיימוניות" שם; פ"ח מהל' זכייה ומתנה הל' ד'-ה'; פ"ח הל' תרומות הל' ד'
ובראב"ד שם; חידושי רבנו חיים הלוי על אתר.
  ד.

[ה. עובר לגבי אישות קדושין סב:, "כמאן אזלא... ודברי הכל"; רמב"ם פ"ז הל' אישות הל' ט"ז ובראב"ד; "אור זרוע", ה"א
סי' תר"ב].