שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 2

מסכת יבמות, פרק שביעי (סו.)

בעניין איסור אכילת תרומה בחללה (הרב עמיטל)

 

רמב"ם פ"ו מהל' תרומות ה"ז

להלן סח. גמ' "מה"מ אר"י א"ר אמר קרא ובת איש..."

שם ע"ב "אשכחן כהנת... בשביל בנה"; שם, סט. "ואימא נבעלה לפסול לה אף מחזיר גרושתו... זרעו נמי פוסל"

לעיל מד: תוד"ה הכא עד "אבל בתרומה לא אשכחן"; שם בסוה"ד ולעיל בסו"פ ד' אחים

להלן ע"ד סוע"א "מה"מ... חללה לאו זרעו דאהרן"

שם, רשב"א ד"ה והא וריטב"א ד"ה תרומה

רמב"ם פי"ט מהל' איסורי ביאה ה"י

רמב"ם פ"ט מהל' בכורים ה"כ ופי"א הי"א

בכורות מז. גמ' "והאמר ר"פ בדיק לן..."

להלן ע. משנה, שם תוס"י ד"ה פצוע

ריטב"א שם ד"ה פצוע

לעיל נז. גמ' "גופא בעא מיני'... קהל גרים"; שם תוד"ה ואי

כריתות ו: גמ' "וא"ר יוסף במאי פליגי ר"מ ור"י... אמר ר"י מחלוקת בנתינת"

ע' מנ"ח מצוה רפ"ג