שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 1

מסכת יבמות, פרק שביעי (סו.)

בעניין הגדרת קניין כספו (הרב ליכטנשטיין)

 

ויקרא, כ"ב, י-יא, וברש"י שם; "תורת כהנים" שם.   א.
סו., תד"ה אלמנה; תוספות ישנים, ד"ה עבדי [הרקע: בבא קמא פט:-צ., "לימא תקנת אושא... המיוחד לו" ובתד"ה רבי
מאיר, איש; כריתות כד., "אמר ר"ל... וכל המחזיק בה זכה בה"; שם כד: "מיתיבי הכותב... אוכל בתרומה"
  ב.
גיטין מב:, "איבעיא להו מעוכב גט שחרור... כלל" ובתד"ה מעוכב; [שם מ., "אמר אמימר המפקיר... ואין לו תקנה" ובתד"ה
אותו]; רמב"ם פ"ט הל' תרומות הל' ה'
  ג.

[ד. ירושלמי גיטין פ"ד ה"ד, "ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר המפקיר... התורה בניו עבדים"]

ה. תרומות פי"א מ"ט ובפיה"מ לרמב"ם שם; יבמות סו:, תד"ה ישראל; עבודה זרה טו. "ושכירות מי קניא... אלא ש"מ
שכירות לא קניא" ובתד"ה ישראל; רמב"ם פ"ט הל' תרומות הל' ז'; פ"א הל' שאלה ופקדון הל' ה'

ו. שו"ת "אבני מילואים" (בסוף הספר) סי' י"ז, עד סוף ד"ה והנה לכאורה וד"ה ואכתי (יסודי); "קרן אורה", סו., על
המשנה

ז. קידושין טז., "האי שטר... מחול", ובחי' הרמב"ן, ד"ה זאת

[נ.ב. מעמד קניין הבעל בנכסי מלוג ודין האשה כקניין כספו יידונו אך לא ימוצו בשיעור זה אלא במסגרות אחרות]