שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 36

מסכת סוכה, פרק שלישי (מב.)

בעניין מצוות חנוך בלולב (הרב עמיטל)

להלן מב. משנה וגמ' קטן היודע לנענע ובמרדכי שם רמז תשסג.

שו"ע או"ח סי' תרנז ובסי' תרנח מג"א ס"ק ח' ובמ"ב שם ס"ק כח.

הגהות אשר"י להלן פ"ד סי' ו'.

ריטב"א לעיל דף ב: ד"ה אר"י מעשה.

פסקי תוס' ערכין פ"א אות ה' ושם דף ב: תוד"ה אביו ובש"מ שם (אותיות ב', ה').

לז: תד"ה בהודו ורמב"ם פ"ז מהל' לולב הלכה ט'-י'.

ברכות מח. רש"י ד"ה עד שיאכל ותוד"ה עד שיאכל.

ר"ן על הרי"ף מגילה ספ"ב על המשנה הכל כשרים ד"ה ר"י בשם הרמב"ן.

רבינו מנוח על הרמב"ם פ"ב מהל' שביתת עשור ה"י.

חגיגה ד. "אמר מר כל זכורך..." שם ו. רש"י ד"ה קטן שם ב. תוד"ה איזהו.

רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"ב ופ"ב ה"ב וה"ג ובל"מ ומל"מ שם ה"ג.