שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 35

מסכת סוכה, פרק שלישי (מא:)

בעניין מתנה על מנת להחזיר (הרב ליכטנשטיין)

א. מא:, המשנה והגמ' עליה עד "לא החזירו לא יצא".

ב. קידושין ו:, "אמר רבא הילך... כוותיך".

ג. ב"ב קל"ג:, "ת"ר מעשה... אינה מתנה" ובתוס' ד"ה כל, רמב"ן קידושין ו: ד"ה אלא, עד "אינה מתנה".

ד. ירושלמי סוכה פ"ד ה"ב "רב המנונא וכו'"; תוספתא פ"ב הי"ג (בליברמן הי"ב) ובתופסתא כפשוטה שם.

ה. רא"ש סוכה פ"ג סי' ל'.

ו. רמב"ם פ"ח מהל' לולב ה"י; פי"א מהל' בכורים ה"ח; פי"ב מהל' תרומות הי"ט.

ז. קצות החושן סי' רמא ס"ק ד'; שו"ת מנחת ברוך סי' פט וצד.