שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 34

מסכת סוכה, פרק שלישי (לח.)

בעניין אכילה לפני קיום מצוות (הרב ליכטנשטיין)

א. לח., "מי שבא... מי שרי" ותוס' ד"ה מאי, יום; ["בעל המאור" (יח: באלפס)]; ר"ן שם; ראבי"ה, סי' תרפד.

ב. שבת ט:, "לא ישב אדם... וסתר דינא" ובתד"ה ואם, אין; שם יא., "ואם התחילו...ולא לתפילה"; בעל המאור (ג: באלפס), ד"ה לא ישב
(לפחות, עד "בן יוחאי"); ר"ן שם; רשב"א, ד"ה ולענין; [חי' הר"ן, ד"ה אילימא וד"ה ולעולם];

ג. ברכות י:, "מאי דכתיב לא תאכלו... מלכות שמים"; תלמידי ר' יונה (ה. באלפס), ד"ה כל; רא"ש, פ"א סי' י', "ומצאתי כתוב... גאוה".

ד. פסחים ד., "אמר אביי הילכך... ממצוה".

ה. רמב"ם, פ"ב מהל' ק"ש הל' ו' ובראב"ד; פ"ו מהל' תפילה ד-ה; שו"ע או"ח, סי' תרנב ס"ב, סי' תלא ס"ב, סי' פט ס"ג-ס"ה, סי' רלב
ס"ב.