שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 33

מסכת סוכה, פרק שלישי (לה:)

בדין אתרוג המורכב (הרב עמיטל)

(בראשונים לא נזכר דבר בענין זה, אולם בשו"ע או"ח סי' תרמ"ח ס"ק כג ובט"ז סי' תרמט ס"ק ג' מובאים דברי הלבוש והאלשיך בענין
זה).

סוטה מג:, גמ' "ת"ר... לפירא קיימא".

ר"ן על הרי"ף ר"ה פ"ק דף ב. ברי"ף ד"ה ואיכא למידק.

חולין קטו גמ' וכלאי בהמה גופייהו וכו' ותוד"ה כל.

ע"ז מז. "בעי' ר"ל המשתחוה לדקל..." ותוד"ה מי.

הקדמה לפיה"מ לרמב"ם בקטע המתחיל "וכאשר מת יהושע..." בא"ד "כגון מה שאמר במאמר הכתוב פרי עץ הדר".

רמב"ן עה"ת פ' אמר כ"ג, מ' פרי עץ הדר וכו'.

וברמב"ן הל' לולב עמ' לא בתשובות הראב"ד.

ריטב"א דף לה. ד"ה ת"ר פרי עץ הדר.