שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 32

מסכת סוכה, פרק שלישי (לה.)

בעניין מעשר שני באתרוג, מצה וחלה (הרב ליכטנשטיין)

א. לה., "גופא... זימני", ובמקביל, פסחים לז:-לח., וברבינו חננאל שם.

ב. קידושין נב:, המשנה; נג., "מעשר שני... יהא"; [נד:, "הלכה כר"מ... כוותיה"].

ג. סנהדרין קיב:, "תנן התם... דברי הכל פטור" וב"יד רמה" שם; קדושין נג:, תד"ה איהו (המחצית השניה, "מיהו קשה" וכו').

ד. בבא מציעא נג., תד"ה והן (עד "ומדרבנן הוא דאסור").

[ה. ב"ק סט:, "אמר רבא אי לאו... לא מצי מפקר ליה"].

ו. ב"מ פט:-צ., "תנו רבנן פרות... בית פאגי".

[ז. מנחות פב., "אתמר "המתפיס... נמי תפיס"].

ח. רמב"ם, פ"ג מהל' מעשר שני הל' יז, כד, כה; פ"ו מהל' בכורים הל' ד'; פ"ח מהל' לולב מהל' ב'; פ"ו מהל' חמץ ומצה הל' ח' [ובלחם
משנה]; פי"ג מהל' שכירות הל' ד'; [פ"ד מהל' עבודת כוכבים הל' טו ובלחם משנה].