שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 31

מסכת סוכה, פרק שלישי (לד:)

בעניין לקיחה תמה (הרב עמיטל)

גמ' דף לד: ומנין שמעכבים ותוס' ד"ה שתהא.

מנחות כז. גמ' "וד' שבלולב" וכו' עד "ואנוהו".

שם תוד"ה לא שאני.

רא"ש אצלינו סוף סי' יד "בפ' קומץ רבה".

גמ' לעיל יא: "לולב בין אגוד" וכו'.

שם ריטב"א ד"ה "והכא בלולב".

לעיל יג. "אר"ח איגד ביחד" וכו'.

שם תוד"ה מצות ובגליון הש"ס לרע"א.