שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 30

מסכת סוכה, פרק שלישי (לג:)

בעניין אין ממעטין ענבים ביו"ט והיתר מיעוטן באית ליה הושענא אחריתי

(הרב ליכטנשטיין)

א. לג:, "ת"ר אין ממעטין... אחריתי"; לג., רש"י, ד"ה עברי; מרדכי, סי' תשמז; רמב"ם פ"ח הל' לולב הל' ה'.

ב. תד"ה מודה; שבת קג., "ת"ר התולש... דחבריה"; תד"ה לא.

ג. שבת עה,. "ת"ר הצד... ציבעיה"; תד"ה טפי.

ד. ר"ה לב:, המשנה האחרונה; רמב"ם פ"י הל' שבת הל' ו' וב"מגיד משנה" שם.

ה. שבת קי"א., החושש במתניו... ולא ימות" ובחי' הרמב"ן שם, (בעיקר, עד "במקומה"; עדיף, עד, "שהרי אינו נראה כמתקן") (יסודי).

[ו. המאירי בסוכה על אתר, ד"ה הלולב].