שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 29

מסכת סוכה, פרק שלישי (לב:)

בגדר ענף עץ עבות (הרב עמיטל)

גמ' לב: ת"ר ענף עץ עבות וכו' עד נקטם.

הראשונים על אתר.

ס' העיטור, עשרת הדברות הל' לולב, דיני הדס.

רבנו ירוחם, נתיב שמיני חלק שלישי, דיני הדס.

שבלי הלקט סי' שנב.

רמב"ם פ"ז ה"ב במ"מ וכ"מ שם.

פ"ז ה"ח ובמ"מ שם, פ"ח ה"ה במ"מ ולח"מ שם בשם שו"ת הרא"ש.

שו"ע סי' תרמו סעיף א', ט"ז ס"ק ב' ובהגר"א שם.