שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 28

מסכת סוכה, פרק שלישי (לב:)

בעניין שיעור לולב, הדס, וערבה (הרב ליכטנשטיין)

א. לב:, "לולב שיש בו... כר' טרפון"; תוספתא פ"ב ה"ט (בליברמן ה"ח).

ב. נדה כו., "תניא רבי אושעיא... אזוב טפח", תד"ה שדרה.

ג. כלים פי"ז מ"ט- מ"י; מנחות צח., "וכמה אמה בינונית... לבנייתא".

[ד. עירובין ג:, "אמר אביי... זה מזבח הזהב"].

ה. ירושלמי סוכה פ"ג ה"א (בסופה), "רבי שמעון... חוץ מגבעולים".

ו. רי"ף על אתר (טו.) ור"ן עליו; [ריטב"א ד"ה גופא]; "שבלי הלקט", סי' שנח (עד "עשרה אצבעות סגיא"); מאירי על אתר, ד"ה כבר
ביארנו; רמב"ם, פט"ו מהל' שבת הל' ט'; פ"ח מהל' כלאים הל' י"ב; פ"ז מהל' לולב הל' ח' ובראב"ד שם; שו"ע או"ח, סי' תרנ.

ז. השגות הרמב"ן על הראב"ד, עמ' לד-לה, ד"ה ובכאן.