שיעור / תשל"ד דף מס' 27

מסכת סוכה, פרק שלישי (לא:)

ענין תוספת בד' מינים (הרב ליכטנשטיין)

א. תוספת מינים אחרים - לא: "כשם... קמ"ל"; לו: "אין אוגדין... חמשה מיני"; לא: בר"ח ובתד"ה הואיל; סנהדרין פח: תד"ה אי ויעויין שם
במשנה ובסוגיה עליה, [סנהדרין פז. "ת"ר זקן... כל דהו". רמב"ם הל' ממרים פ"ד ה"א, ה"ג, ובראב"ד; הל' ציצית פ"א הט"ו], חי' הר"ן שם ד"ה
ואי סבירא: חי' הריטב"א סוכה לא: ד"ה מאי (הסוגיות בר"ה המובאות בריטב"א הן בדף כח: ויעו"ש בתד"ה ומנא. וטז: ובתד"ה ותוקעים).

ב. תוספות מד' מינים עצמם - אוצר הגאונים סי' עז עמ' פה-פט; ר"ה כח: סוף תד"ה ומנא; סוכה לא. ריטב"א ד"ה והתניא: רמב"ם הל'
לולב פ"ז ה"ז ובכ"מ ובמ"מ.

ג. תוספת מעין ד' מינים - רא"ש פ"ג סי' יד "וכל הני... לעשות סוכה".