שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 26

מסכת סוכה, פרק שלישי (לא:)

בעניין ירוק ככרתי (הרב עמיטל)

גמ' דף לא: ותוד"ה הירוק וד"ה שעור.

דף לו. גמ' "אתרוג הבוסר..."

רא"ש סי' כא וסי' יז.

תוס' רי"ד דף לו דה אתרוג או בפסקי הרי"ד שם על אתרוג הבוסר.

דף לה: בר"ן ד"ה אבל בשנים ושלשה מקומות.

שם בריטב"א ד"ה דה"ל כמנומר.

קונטרס הראב"ד עמ' י"ח בא"ד ויש מי שאומר.

מאירי דף לד: ד"ה ירוק ככרתי.

ירושלמי פ"ג ה"ו הירק ככרתן וכו'.

טור או"ח סוף סי' תרמח ובב"ח שם ד"ה הירוק.

שו"ע סי' תרמח סעיף כא, כב; ט"ז ס"ק י"ח; מ"א ס"ק כג; מ"ב שם; ב"ח ד"ה פסול.

ש"ע סי' תרמט מ"א ס"ק כז.

פירושי ר"י מלוניל פ"ג אות י"א.