שיעור / תשל"ד דף מס' 25

מסכת סוכה, פרק שלישי (לא:)

בעניין ד' מינים של אשירה ושל עיר הנדחת (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה לא: וידוייק ברש"י ותד"ה באשירה [ספר הישר לר"ת סי' תסט] לקמן לה. ובר"ח שם: בעה"מ שם (יז. באלפס) והשגת הראב"ד
עליו: ראב"ד "תשובות ופסקים" עמ' כו, והשגת הרמב"ן עליו עמ' לו-לז; רמב"ם הל' לולב פ"ח ה"א.

ב. בענין ע"ז שבטלה אם ניתן להשתמש בה למצוה - ע"ז מז. "בעי ר"ל... אסיר תיקו". חי' הרמב"ן שם; ר"ן על הרי"ף ד"ה וגרסינן (כ.
באלפס) (מסכם אף דברי הרמב"ן) רמב"ם הל' לולב פ"ח ה"א, הל' שופר פ"א ה"ג, הל' יבום פ"ד ה"כ, הל' ציצית פ"א הי"א.

ג. בענין כתותי מכתת שיעוריה - שו"ע אבן העזר סי' קכד סע' א ברמ"א ובבאורי הגר"א; חי' ר' חיים הלוי הל' שבת פי"ז הי"ב.