דף מקורות דף מס' 24

מסכת סוכה, פרק שלישי (לא.)

בעניין בל תוסיף (הרב ליכטנשטיין)

א. דברים יג: א ובספרי ורש"י שם; דברים ד: ב וברש"י שם.

ב. סוכה לא., "תנא יבש פסול... חמשה מינין"; שם, לא:, "אמר מר...קאי קמ"ל" ובתד"ה הואיל; סנהדרין פח:, "חומר בדברי סופרים... את
האויר פסול" ובתד"ה אי.

ג. עירובין צה., "המוצא... שנים"; שם, צה:, "והכא בשבת... מעיקרא"; ראש השנה כח., "שלחו ליה... אין צריכות כוונה"; שם, כח:, "א"ל
אביי... שלא בזמנו בעי כוונה", ובתד"ה ומנא; ("תוספות ישנים", יומא כז., ד"ה נותן (בש"ס ווילנא, נדפס נח:) חי' הרשב"א, ר"ה טז., ד"ה למה;
רמב"ם, פ"ז מהל' לולב הל' ז' ובראב"ד (ו"מגיד משנה") שם; [רי"ף על ברכות (יג. באלפס), "והא דאמר... לא קאמר"]

ד. רמב"ם פ"ב הל' ט' ובראב"ד שם; רמב"ן על התורה, דברים ד: ב; הערת הרמב"ם הנדפסת בסוף מנין המצות שב"משנה תורה" (בין
ההקדמה לגוף הספר), "אלו הם תרי"ג... ובין לא תעשה"; ראש השנה לג., רש"י ד"ה הא; עירובין צו; תד"ה מיכל.

ה. סוכה כז., "המשנה, ובגמרא שם, "ועוד... חזר בו רבי אליעזר", וברש"י, ד"ה והאמר; שם מח., "סוכה שבעה... במטללתא", וברש"י, ד"ה
מאי).