שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 23

מסכת סוכה, פרק שלישי (לא.)

בעניין תוספת במינים (הרב ליכטנשטיין)

א. לא., "ולא בעי הדר והתנן אין אוגדין... חמשה מינין"; לא:, "אמר מר... קמ"ל"; תד"ה הואיל.

ב. סנהדרין פח:, "חומר בדברי סופרים... פסול"; תד"ה אי וחי' הר"ן ד"ה אי.

ג. ראש השנה כח:, "א"ל אביי (כך הקשה לרבא הסובר שם בסוגיא שמצות אינן צריכות כונה) אלא... שלא בזמנו בעי כוונה" ובתד"ה
ומנא, "וא"ת הא דאמר... תדורו"; [שם טז:, תד"ה ותוקעים]; ריטב"א, סוכה לא:, ד"ה מאי.

ד. עירובין צה., ראשית המשנה; צו., "ואיבעית אימא דכ"ע... מעיקרא".

ה. רמב"ם, פי"ד הל' תפילה ונשיאת כפיים הל' י"ב; פ"ז הל' לולב הל' ז' ובראב"ד שם; פ"ב הל' פסולי המוקדשין הל' י"א.

[ו. מנחות מ:, "הטיל לבעלת שלש... מעשה איכא"; רמב"ם, פ"א הל' ציצית הל' טו ובראב"ד שם, "שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל", למו"ח שליט"א,
עמ' רא-רב, "גרסינן במנחות... בטלית פטורה"; עמ' רטז-ריח (הנוגע לעניינו הוא בעיקר עמ' ריז)].