שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 21

מסכת סוכה, פרק שלישי (ל.)

בעניין שיטת הר"ח בגזול ביו"ט שני (הרב עמיטל)

ר"ח בתחילת הפרק עד "דהושענא קרו לה".

ב"ק קיא: אר"ח גזל ולא נתיאשו וכו' ותוד"ה גזל.

רמב"ם ה' גזילה פ"ב ה"א וב'.

להלן לה. ש"מ מ"ט פליגי בה וכו' ותוד"ה לפי.

רמב"ם הל' לולב פ"ח ה"ט.

שו"ע או"ח סי' תרמט מג"א ס"ק כ'.

רמב"ם הל' שופר פ"א ה"ג ובהשגות שם.

בעה"מ ריש פירקין.

רא"ש פירקין סי' ל בא"ד "וצריך שיתנוהו... עד ותדע".