שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 20

מסכת סוכה, פרק שלישי (כט:)

בעניין "לכם" (הרב ליכטנשטיין)

א. מא:, "יו"ט הראשון... והחזירו לרבן גמליאל" ובתוס' ד"ה אלא; ב"ב קלז:, "האחין שקנו... רמון לא", וברשב"ם שם; [רי"ף, סוכה כ.
באלפס]; רא"ש פ"ג סי' ל"א; רמב"ם פ"ח מהל' לולב הי"א.

ב. ט., המשנה; בגמ', "ובית הלל לית להו... משלהם"; ירושלמי פ"ג ה"א עד "הגזול".

ג. כז:, "תניא רבי אליעזר... כתיב כל האזרח" ובתוס' ד"ה כל.

ד. לה., "גופא א"ר אסי... תרי זימני" (ובתוד"ה אתיא); ריטב"א ד"ה בשלמא.

[ה. חולין קלה. ...קלו., "אלא צאנך למאי אתא... אלא ש"מ בתרומה נמי פוטר"].

ו. שו"ת הרא"ש, כלל לה, ס"ב, "וכי הוה דרשינן... בשותפין שלקחו למצוה" (בראש לה. בדפי הספר).