שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 19

מסכת סוכה, פרק שלישי (כט:)

בהבדלים בין לולב ביום א' בגבולין לבין כל ז' במקדש (הרב עמיטל)

הראשונים על אתר בתחילת הפרק

להלן משנה דף מא וברש"י שם.

להלן דף מג "ור"א ביום ולא בלילה מנ"ל..."

חי' רשב"א שבת קלא ד"ה הא דאמרי דרבנן.

לט. תוד"ה עובר.

רמב"ם סה"מ שרש י"ג, שם מצוה קסט.

יד החזקה מנין המצוות בפתיחה להלכות שופר.

הל' לולב פ"ז הי"ג ופ"ח הי"ט והי"ב.

ירושלמי סוכה פ"ג הי"א.

מאירי על המשנה והיכן היו מנענעים דף לז: בא"ד ויש מקשים לשיטה זו וכו'.