שיעור / תשל"ד דף מס' 18

מסכת סוכה, פרק שלישי (כט:)

בעניין יחס יו"ט ראשון לשאר ימים לגבי ד' מינים (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה כט: - ל. עד "וכדידיה דמי קמ"ל". לקמן לו: "אתמר.. ביו"ט שני". כט: תד"ה קפסיק. [ועיין בירושלמי המצוטט - סוכה פ"ג ה"ו]
תד"ה בעינן.

ב. רי"ף על אתר; "הל' לולב" לראב"ד ב"תשובות ופסקים" הוצ' הרב קאפח עמ' יא-יג. כו-כח ("עוד אני אומר... יפה יפה"). תשובת
הרמב"ן על זה שם עמ' כט-לג או ביתר קצור במלחמות "והוי יודע... ומאירה כמרגלית" (ויעויין בדברי בעה"מ) (טו. באלפס). ראבי"ה סי' תרצז:
רמב"ם הל' לולב פ"ח ה"ט ובראב"ד.