שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 17

מסכת סוכה, פרק שלישי

בעניין סוכה ולולב כמצוות היום (הרב ליכטנשטיין)

א. ויקרא כג: לג-מג; דברים טז: יג-טו; שמות כג: יד-טז; שם, לד: כא-כב; במדבר כט: יב.

ב. תורת כהנים, אמור, פרק י"א, "ובחמשה עשר... קבעו חובה"; שם, פרשה יב, "וידבר ...טעון סוכה".

ג. סוכה מא., המשנה; [ירושלמי שם, פ"ג הי"א, "כתיב ושמחתם... ושאר כל הימים מדבריהם"].

ד. מא:, "תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר... במצוות".

ה. לו:, "דתניא בסוכות... ככתוב"; יב., "רב חסדא אמר מהכא... ללולב".

ו. מג., "אמר מר ביום... ואפילו לילות"; [שבת קלא:, "אמר מר לולב... כבאנשים;] "בעל המאור", סוף פסחים (כו:, באלפס), "ויש
ששואלין... נכון הוא".

ז. ראש השנה כ"ט:, "מנה"מ...דמגילה"; [ירושלמי שם פ"ד ה"א].