שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 16

מסכת סוכה, פרק ראשון (יט.)

בעניין פסל היוצא מן הסוכה (הרב ליכטנשטיין)

מנת שלא לפגוע בחזרה ואולי אף להשתלב בתוכה, השיעור יוגד באופן שלא י... , לשומעים, הכנה מראש. עם זאת, להלן רשימת המקורות
המרכזיים:

יט. "תנא פסל... יוצא מתורת סוכה"; המקור, תוספתא פ"ב ה"ב

ד., "היתה גבוהה... הכשר סוכה כשרה"; רש"י, ד"ה כשרה; רא"ש סי' ג; מאירי על אתר

ירושלמי סוכה פ"א ה"א, "ראשי פסל... מרובה מצילתה"; ראבי"ה, סי' תרכ"ט, עד "דמיסתבר ליה"; ראבי"ה, סי' תרכ"ו, עד "להשלים השיעור

רמב"ם, פ"ד הל' סוכה הל' ג'