שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 15

מסכת סוכה, פרק ראשון (יג:)

בעניין סוכה הראויה לשבעה (הרב עמיטל)

להלן כג., גמ' "או על גבי גמל" עד "מחזא חזיא"

בר"ן (י: באלפס), על המשנה ד"ה ואין עולין לה ביו"ט

ריטב"א כג., ד"ה מ"ט דר' יהודה

להלן כז. (סוף העמ'), גמ' "תניא ר' אליעזר אומר" עד "עשה סוכה בחג".

לעיל ט., גמ' "וב"ש ס"ל כר"א".

יג:, גמ' אר"א "אמר שמואל ירקות" עד "דליתנהו דמי"

שם ר"ן, מאירי, ריטב"א ותוס' רבינו פרץ

בית יוסף ריש סי' תרל"ז או ט"ז שם בריש סי' בשו"ע

רמב"ם פ"ה מה' סוכה ה"ג, ובכס"מ שם

שו"ע או"ח סי' תרכ"ט סי"ב

שם מ"א ס"ק יג ובלבושי שרד ופרמ"ג שם, שם באור הלכה ד"ה וכל מה

שם סי' תר"ל ס"א

ועיין הגהות רש"ש ט. וכג