שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 13

מסכת סוכה, פרק ראשון (י:)

בעניין מוקצה מחמת יום שעבר (הרב ליכטנשטיין)

מו:, "אמר ר' יוחנן אתרוג... לאכלה כל שבעה".

י:, תוס' ד"ה עד; [רא"ש, פ"ד סי' ד, ה] ר"ן (כב: באלפס), ד"ה אמר ר' יוחנן; ריטב"א מו: "אמר ר' יוחנן... מטעמא דכתבינא".

שבת כב., תוס' ד"ה סוכה עד "ואפילו בחוה"מ"; שם מה., "אין מוקצה לר"ש... הוקצה לאיסורו", תוס' ד"ה עד.

רמב"ם פ"ו הל' סוכה הל' טו, טז; ראבי"ה , תרמ"ז-מ"ח; טור תרל"ח, ב"י ד"ה "ומה שכתב רבינו" (שניהם).