שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 12

מסכת סוכה, פרק ראשון (י.)

בעניין מעמיד בדבר המקבל טומאה (הרב עמיטל)

דף י. משנה, פירט וכו' ובתוס' שם, רא"ש וכן שם סי' הישר לר"ת סי' שס"ד

תרומת הדשן סי' צ"א

להלן דף כ"א ע"ב משנה, הסומך וכו' וגמ' שם

שם רא"ש ר"ן וריטב"א על הא דמעמיד

סמ"ג סי' מ"ג בהתחלה בא"ד אבל רבנו יעקב ראבי"ה הל' סוכה סי' תרי"ד בא"ד פירט עליו

מקוואות פ"ה משנה ה' ונוטפין שעשאן זוחלין

שם פ' הרא"ש ד"ה נוטפין שעשאן זוחלין

שם, סוף הפרק ומודים שהוא גודר כלים

שם בברטנורא ותויו"ט

שו"ע יו"ד סי' ר"א ס"נ ואם בא לסתום ובפ"ת שם ס"ק ל"ה