שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 11

מסכת סוכה, פרק ראשון (ט.)

בעניין לשמה בחפצי מצוה וקדושה (הרב ליכטנשטיין)

ט. כל הסוגיא

מנחות מב: "מנין לציצית בעובדי כוכבים... וניקחין מכל אדם"

סנהדרין מז: "איתמר האורג... דלאו אורחא"; מח: "ת"ש אמר לאומן... כוותיה דרבא" ובתד"ה אע"פ; מנחות מב: תד"ה עד וד"ה תפילין (עד "שהכל
בקיאין בו").

רמב"ם פ"א הלכות תפילין הלכה י"א והלכה ט"ו; שם פ"ג הלכה ט"ו; שו"ת הרמב"ם, סימן של"ד (במהדורת בלאו; הובאה ב'כסף משנה' פרק א'
הלכה י"א מהלכות תפילין); ['ברכת אברהם' לר' אברהם בן הרמב"ם סימן מ' (סימן ה' בנדפס, בסוף כרך א' של הרמב"ם מהדורת שלזינגר)]; פרק
ב' הלכות מגילה הלכה ט' וב'הגהות מימוניות' אות ל'. [חידושי הרמב"ם מגילה יז. ד"ה מעתה "וכן ללמוד... ואינו מחוור כלל")]; פרק א' הלכות
ציצית הלכה י"א; פרק ה' הלכות סוכה הלכה ט'.

'בעל המאור' סוכה (ד: באלפס) "וכיוון שפסקו הגאונים... כתבתי"; [ראב"ד על אתר]; רמב"ן במלחמות ה' "והעניין הזה מתיישב... וכן ס"ת";
ריטב"א סוכה ט. ד"ה וקשיא להו לרבוותא; חידושי הר"ן סנהדרין מח: ד"ה תנאי (מסכם את הנ"ל).

שלחן ערוך או"ח: י"א, א'; ל"ב, ח' י"א; ל"ב, י"ט; מ"ב, ג'; תרל"ח, א' (ברמ"א בסופו); תרצ"א, א. יו"ד: רע"א, א'; רס"ד, א'; רפ"ח, ה'.

[ז) חידושי רבינו חיים הלוי תפילין א', י"א; חידושי מרן רי"ז הלוי מגילה ב', ט'; 'שעורים לזכר אבא מארי ז"ל' א', ר"מ רנ"ט]