שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 10

מסכת סוכה, פרק ראשון

בעניין תרי הלכתא כי הדדי (הרב עמיטל)

רמב"ם פ"ד מה' סוכה ה"ד

שו"ע או"ח סי' תרל' ס"ט

להלן דף ט"ז ע"ב גמ' אר"ח אמר אבימי וכו'

שם, תוד"ה כי תניא

שם, ריטב"א ד"ה מיתיבי מחצלת וד"ה הא קמל"ן

ריטב"א דף ד' ע"ב ד"ה ת"ר נעץ

ר"ן ב. בדפי הרי"ף ד"ה בנה בה וד"ה וגרסי'

שם ט. בדפי הרי"ף למעלה בא"ד למעלה באמצע

מאירי דף י"ז ע"א ד"ה הרחיק מן הסיכוך

גמ' שבת דף ט' ע"א רב אשי אמר וכו'

גמ' עירובין דף ח' סוע"ב נעץ שתי יתידות וכו' עד לבוד וחבוט לא אמרינן קמל"ן

שם, תוד"ה שאין בגובהן

שם, חי' הר"ן ד"ה מהו דתימא חבוט

שם, חי' הריטב"א ד"ה כגון שאין בגובהן

תשובות רע"א סי' י"ב

רמב"ם הל' סוכה פ"ה הכ"א

חידושי רבינו חיים הלוי שם בד"ה וע"כ