שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 9

מסכת סוכה, פרק ראשון (ח:)

בעניין מזוזה (הרב ליכטנשטיין)

דברים ו' ט', וברש"י; ספרי על אתר "ובשעריך... לי".

יומא י. יא: "ת"ר כל הלשכות... תיובתא"; רש"י (יא.) ד"ה ואחד; תוס' ישנים ד"ה ואחד; ריטב"א "ואחד שערי... הר' ז"ל".

ירושלמי יומא פ"א ה"א "תני כל הלשכות... היו תפוסין לבית דירה".

סוכה ח: "א"ר לוי... דלא קביע" ובתד"ה ותיהוי; [מנחות לג: תוד"ה אכסדרה]; רי"ף "הלכות מזוזה" (ו. מדפי הספר, נדפס בסוף מסכת מנחות)
"ת"ר בשעריך... לתוכן"; בעה"מ, השגת הראב"ד, והרמב"ן במלחמות בסוכה על אתר; ריטב"א יומא יא: ד"ה יכול.

רמב"ם פ"ו הל' מזוזה הל' ה' וב"כסף משנה" ד"ה וחכמי; שם הל' ו', ח', י' י"א.

[ו. שו"ת ר' עקיבא איגר סי' ט' (בסופה); ספר המצוות לרס"ג מ"ע ח'].