שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 8

מסכת סוכה, פרק ראשון (ו:)

בעניין שתיים כהלכתם ושלישית אפילו טפח (הרב עמיטל)

הסוגיא בדף ו: עד דף ז' סוף עמוד א'; ר"ן ורא"ש על אתר.

להלן דף טז: "אמר ר' אמי פס ארבעה ומשהו וכו'"; תוד"ה בפחות; ר"ן וריטב"א על אתר.

מגן אברהם בפתיחה לשו"ע או"ח סימן תר"ל; שם סעיף ג' בשו"ע, במגן אברהם ס"ק ג', ובביאורי הגר"א ד"ה ה"א.

להלן יח. "אמר אביי אויר וכו'"; תוד"ה אין לבוד ובר"ן שם באמצע דיבור וטעמא דמאן דאמר אין לבוד.

להלן יז. תוד"ה אילו.

שו"ע או"ח סימן תרל"ד סעיף ג' ומגן אברהם ס"ק ה'.

שבת צז. "א"ל רב חסדא לרב המנונא וכו'"; שם ה. ,אלא אר"א כגון ששלשל ידו" וברש"י שם.

לעיל ד. "היתה פחותה".

שבת ח. "אמר אביי זרק כוורת", וברש"י שם מד"ה כפאה על פיה עד אין כאן תורת לבוד.