שיעור / תשל"ד דף מס' 7

מסכת סוכה, פרק ראשון (ד:)

בעניין מחיצות סוכה

א. ד: "ת"ר נעץ... אפי' טפח". וברש"י ובתוס' שם. וברא"ה ומאירי שם. רמב"ם הל' סוכה פ"ד הי"א ובראב"ד.

ב. רקע דין דיומד - עירובין יז: המשנה (לפחות עד "ועוביים כל שהוא". שם כ. "אמר ר"א הזורק... חברתה אתמר". שם יז: תד"ה עושין
[וד"ה וארבעה]; שם טו: ברשב"א ד"ה הכי, ויז; ד"ה עושין. ובריטב"א יז: ד"ה הא; רמב"ם הל' שבת פי"ז הכ"ז והל"ג; ירושלמי עירובין פ"ב ה"א
עד "פס של ו' טפחים".

ג. ו: -ז. "ת"ר שתים... וצריכא נמי צורת הפתח". תוס' ז. על זה; ראבי"ה סי' תרו (סוכם במרדכי כאן ובהגמ"י סוכה פ"ד אות ג). ר"ן ד"ה
ואמר רבא. רמב"ם הל' סוכה פ"ד ה"ב.