שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 6

מסכת סוכה, פרק ראשון (ד:)

בעניין דיומדין ופסי ביראות (הרב ליכטנשטיין)

א) פסי ביראות בשבת

עירובין יז: "עושין... כל שהוא" (עדיף עד סוף המשנה).

שם כב. "ר' יהודה אומר... שם ד' מחיצות".

שם כ. "אמר ר"א... איתמר".

שם טו: "שייכא... גדור רובא".

שם יז: תוד"ה עושין; תוס' הרא"ש ד"ה ארבעה; רשב"א ד"ה עושין [וביתר הרחבה לעיל טו: ד"ה הכי אגמריה].

רמב"ם פרק י"ז הלכות שבת הלכה כ"ז, ל', ל"ג.

ב) פסי ביראות בסוכה

ד: "ת"ר: נעץ... אפילו טפח" ובתוד"ה דיומדי; חידושי הרא"ה ד"ה ת"ר נעץ. [ריא"ז, הובא ב"שלטי גבורים" ג. באלפס ד"ה נעץ].

ז. "אמר רבא ואינה ניתרת... צורת הפתח" וברש"י ד"ה אמר רבא.

ראבי"ה סימן תר"ו "ונראה... על גביהן" (הובא במרדכי סימן תשל"א).

שם "והתניא דופן... מה שאין כן בסוכה".

רמב"ם פרק ד' הלכות סוכה הלכה י"א. [פרק ט"ז הלכות שבת הלכה ט"ז וב"חידושי רבנו חיים הלוי" שם עד סוף ד"ה והנה קשה].