שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 5

מסכת סוכה, פרק ראשון (ג.)

בעניין שיעור שטח סוכה (הרב ליכטנשטיין)

ג. "אמר רב שמואל... דלא חזי לדירה".

ז: אמר אביי... מכשיר"; "בית שמאי... מכשירין".

[ג) ירושלמי פ"א ה"א "תני ר' אומר... וארבע דפנות"]

ד) רי"ף (ג: באלפס) "אע"ג קיימא לן... אחר שולחנו"; "בעל המאור" שם; רמב"ן במלחמות עד "ואוקימנא בשיטה", ושוב (בסוף העמוד)
"ודברים הנראין... או שתיהן כשרות" (בעיקר עד "רבינו הגדול ז"ל"); ר"ן ד"ה ואידך; ר"ן (יג. באלפס) ד"ה הלכה; מאירי (ג.) ד"ה בית
שמאי (סכום).

רמב"ם פ"ד הלכות סוכה הל' א'; פ"ו הלכות מזוזה הל' ב' וב"כסף משנה שם".

"תרומת הדשן" סימן צ"ב; יראים השלם סימן תכ"א (עמוד 478) "ודוקא שעשה... קיימי".

שו"ע או"ח תרל"ד סעיף א', וב"מגן אברהם" ס"ק א' וט"ז ס"ק א'; [תוס' הרא"ש ג. ד"ה לא נצרכיה]; "באור הלכה" בריש הסימן; תרל"ד סעיף ג'
ובהגהת ר' עקיבא איגר שם.