שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 4

מסכת סוכה, פרק ראשון (ב:)

בעניין שיעור שטח סוכה (הרב ליכטנשטיין)

ב: "מעשה בהלני המלכה וכו'" ובריטב"א שם.

מב. "קטן היודע וכו'" ובמרדכי שם תשנ"ט ותשס"ג; הגהות אשר"י פ"ד סימן ו' ד"ה לא.

ערכין ב: תוד"ה אבא ופסקי תוס' שם אות ו'.

חגיגה ב. משנה ותודה איזהו; שם ו. "בעי ר"ש קטן וכו'"; רמב"ם הלכות חגיגה פ"ב ה"ג ובמל"מ שם.

יומא פב. משנה "התנוקות וכו'", רש"י ופיה"מ שם; שם תוס' ישנים ד"ה בן שמונה ור"ן על הרי"ף ד"ה התינוקות.

רמב"ם פ"ב מהלכות שביתת עשור ה"י ורבינו מנוח שם.

ראש השנה לג. "אבל מתעסקין בהן", ר"ן על הרי"ף ד"ה וכתב רבינו אפרים, ריטב"א ד"ה והא דתנן.

רמב"ם הלכות שופר פ"ב ה"ז והשגות הראב"ד שם.

תלמידי ר"י ברכות פרק 'מי שמתו' על המשנה "נשים וכו'" בד"ה מתני' נשים.

ברכות מח. רש"י ד"ה עד שיאכל ותוד"ה עד; שם ט"ו. ד,ה ורבי יהודה.

מגילה יט: ריטב"א ד"ה הכל כשרים.

נזיר כח: תוד"ה בנו.

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פי"ז הלכה כ"ח.

שו"ע או"ח סימן תרנ"ח סעיף ו' וב'משנה ברורה' ס"ק כ"ח ובשע"צ ס"ק ל"ו.