שיעור / תשל"ד דף מס' 3

מסכת סוכה, פרק ראשון (ב.)

בעניין צילתה מרובה מחמתה (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה להלן כב: "ושצילתה...מלתחת". רש"י ותוס' על אתר. (ויעויין במקור דברי ר"ת - ספר הישר לר"ת סי' ) בעה"מ; השגת הראב"ד
עליו, מלחמות (לפחות עד "וכ"כ ה"ר אברהם ז"ל"). רא"ש סי' ג'; רמב"ם פיה"מ על אתר (פ"א מ"א) והל' סוכה פ"ה הי"ט.

ב. בענין מחצה סכך כשר ומחצה סכך פסול - טו. המשנה והגמ' עליה עד "נותנן שתי"; בעה"מ וראב"ד על אתר; רמב"ם הל' סוכה פ"ה
הט"ז.

[ג. תערובת סכך כשר וסכך פסול - ט:, המשנה והגמ' עליה עד "קמ"ל". רש"י, תד"ה הא (לדחות עד "דמשכח לה שפיר") בעה"מ, וראב"ד אות א'
על אתר; רמב"ם הל' סוכה פ"ה הי"ב-הי"ג.

ד. האם צילתה מרובה מחמתה, שיעור בסכך או דין בישיבה בסוכה בפעל - להלן ז: "ושחמתה... דמחזי כסכך". וט. "תנא... פורתא קמ"ל"
רמב"ם הל' סוכה פ"ה ה"כ.